Programajánló

Novemberben elindítjuk a Múzeumi esték sorozatunkat,

és két időszaki kiállítással is bővülünk!

Szeretettel várja Önöket a Mindszentyneum!

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Mindszenty számomra büszkeség, példakép és egyben feladat is.

Büszkeséggel tölt el, hogy vérrokona lehetek egy olyan Tiszteletreméltó főpapnak, aki hitét, elveit és akaratát egész életében, minden megpróbáltatás ellenére megtartotta! 

Példaképnek tekintem, hiszen életes során kis és nagy dolgokban példát mutat arra, milyen emberi értékeket kell megőrizzünk és ápolnunk. Például szülőfalujáról, családjáról, édesanyjáról, iskoláiról, „tanítóiról” éppen olyan tisztelettel és meleg szeretettel beszélt, mint amilyen őszinte alázattal hitéről és hazájáról! 

Nekem, mint Csehimindszent polgármesterének (éppen úgy, mint minden Mindszenty tisztelőnek) feladatom és kötelességem szülőfalujában, az országban és az egész világban ébren tartani tiszteletét, szorgalmazni a mártír hercegprímás bíboros emlékének megfelelő ápolását, boldoggá avatásának elősegítését.

Fukszberger Imre 

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Mindszenty számomra elsősorban, mint premontrei diák jelenik meg, aki megérkezve a vasi falucskából a vármegye székhelyére, premontrei tanárai segítségével és nevelésével valamint hihetetlen vasszorgalmával és akaratával küzdött nyolc éven át, hogy egyházának, hazájának és népének hűséges és jóravaló fia legyen. Rendi hagyományunk, mint határozott jellemű diákot tartja számon, ugyanakkor nagyon érzékeny lelkülettel. Diákkorában írja meg az Édesanya című művének “diákváltozatát” – melyben a családtól való elszakadás  érzései is megjelennek, de megjelenik a bensőséges lelki közösség iránti  igénye, mely egész életében végigkísérte.

A Premontrei közösség éppen a napokban állított szobrot a néhai bíborosnak az ősi Alma Mater udvarán. A jeles személyiségeknek nincs szükségük ugyan szoborra, de nekünk, akik feltekintünk az ő nagyságukra bizony van.  

Mint katolikus ember várom a napot mikor kimondva is, az emberi erkölcs és szentség legmagasabb fokán tisztelhessem, de mint magyar ember addig is nemzeti hősként szeretem tisztelni a kiváló jellemű és gerinces embert. Ha van mulasztásunk a rendszerváltozás óta, az bizony az, hogy a magyar történetírásban és történelem feldolgozásban nem kapta meg az őt megillető helyet, hiszen egy olyan korban volt ő iránytű sokak számára, amikor a hit megvallásáért nagyon kemény árat kellett fizetni. Bár egyértelműen kijelenthető, hogy az igazsághoz mindvégig hűséges maradt, de az igazságot sokat nem úgy értelmezik manapság, ahogyan Ő tette. 

Történelmi személyiség volt történelmi szereppel, és ennek tudatába, ennek vállalásával követte isteni Mesterét! A magyar nép lelkiismerete volt ő a Júdások korában, acélos gerinccel és a sokaknak fájó igazság fényének az életben tartásával! Még a bebörtönzött, külhonba taszított, korlátozott “léte” is veszély volt az akkori rendszer számára. El lehet képzelni, hogy milyen hatással töltötte volna be történelmi küldetését, amennyiben nem állítják félre, de mégis azt kell mondanunk, hogy a keserű emberi sors mögött egy teljesen felajánlott élet van, melyet nagylelkűen a bíboros úr tett a Haza és az Egyház oltárára.  Mi, maiak ne feledjük, hogy a Mindszenty bíborosnak adósai vagyunk!

Számomra az önátadás és a következetesség példája, akit sziklára állított a történelem Ura! 

Fazakas Z. Márton OPraem, apát

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Először is ittlétünket köszönhetjük neki, mi, ferencesek. Ő látott olyan lelkipásztori hiányt, kihívást Zalaegerszegen, amiről úgy gondolta, hogy azt csak egy szerzetesrend tudja betölteni: a szegényebb, hátrányos helyzetű emberekkel való törődést, a külvárosok, falvak lakosainak lelki segítését. Mindezt egy nagyon nehéz, válságokkal teli időszakban. Volt szeme észrevenni a szegények ínségét.

Amit templomunk felszentelésekor iránymutatásként lelkünkre kötött, a mai napig is érvényes útjelző, „lelkipásztori mottó” a számunkra, még ha a hangsúlyok, a történelmi helyzetek változtak is:

Ennek a templomnak „a lelki szomorúságok emlékhelyének a lelki örömök helyévé kell válnia, hogy akik itt megfordulnak, a megcsüggedettek és elfáradtak innen új hitet és mennyországos lelkületet vihessenek ki a sivár életbe”.

Talán mi, ferencesek, elsősorban nem a keménykezű plébánost-püspököt látjuk benne; sem a következetes politikust; sem a maga igazát és érdekét tűzön-vízen át megvédő vezetőt (akár még a mindenkori ferences házfőnökkel szemben is); hanem a karácsonykor szekérre ülő lelkipásztort, aki kiosztja adományait a szegény családoknak; aki észreveszi és támogatja az árvákat és özvegyeket; vagy az engedelmesség terhe alatt megtört öregembert, aki a hozzá hasonló távolba szakadt magyarokhoz elviszi a reményt és a vigasztalást. Mindszenty arcai közül számunkra talán ez a fontosabb. Ezt az örökségét szeretnénk folytatni az ő elkötelezettségével.

fr. Kardos Csongor ofm

MEGNYITOTTUNK!

2022. október 25-én nyitotta meg kapuit a Nagyközönség előtt a Mindszentyneum! Tekintse meg elsők között Mindszenty József életútját és a kommunista diktatúra alatti egyházüldözés időszakát bemutató kiállításainkat! Várjuk szeretettel!

Múzeumok Őszi Fesztiválja

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.

Az Egerszegen élő Andor Imre bácsi, a néhai bíboros személyes ismerője osztja meg újabb gondolatait. (2. rész)”

https://burkonlszl5811940.post.pro/review/f8ca49639dfc6d581597a89832122d61/

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.

Várszegi Asztrik korábbi pannonhalmi főapát osztja meg gondolatait.

“Mindszenty József bíboros számomra az a hitvalló püspök, pásztor, aki a rábízott nyájért, a magyar egyházért – szándéka és akarata szerint – szenvedését, életét is kész volt feláldozni. Az ellenséges történelmi körülményeknek az adott időben evvel az odaszántsággal sem lehetett győztese.”


– Várszegi Asztrik
em. főapát

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.

Az Egerszegen élő Andor Imre bácsi, a néhai bíboros személyes ismerője osztja meg gondolatait.

“Mindszenty Józsefre úgy kell emlékeznünk, mint ahogy a legkedvesebb tanítónkra szoktunk emlékezni, akinek sokat köszönhetünk…”

https://burkonlszl5811940.post.pro/review/9cce8fe6dba7316b5e96f0920a684c3a/

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.


Huszár Balázs csehimindszenti plébános osztja meg gondolatait.


Mindszenty számomra az a bibliai fa, melyről Jeremiás próféta ír. „Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni” (Jer 17,7-8)

Mindszenty József egész hitével mélyen Krisztusba gyökerezett ember volt. A testi-lelki szenvedés égető hevében sem száradt el, mert gyökerei állandó kapcsolatban voltak a Forrással, Jézus Krisztussal. Ez tette lehetővé, hogy maradandó gyümölcsöket teremjen. Ilyen gyümölcsök a szent élet, a jellemesség, az állhatatosság, a megalkuvástól mentesség, az igazság képviselete, az áldozatkészség. Egész élete pecsétként hitelesíti mindazt, amit szavával hirdetett.


Huszár Balázs

csehimindszenti plébános